Υπηρεσίες

Τι είναι η Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο

Στις εργασιακές σχέσεις αναπτύσσονται δύο επίπεδα παρέμβασης του διαμεσολαβητή και αξιοποίησης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Διαμεσολάβησης:

Α. H Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο (Workplace Mediation)  αναφέρεται σε μια νέα προσέγγιση για την έγκαιρη αντιμετώπιση συγκρούσεων στις επιχειρήσεις  με την παρέμβαση ανεξάρτητων, ειδικά πιστοποιημένων  Διαμεσολαβητών.  

Πρόκειται για μια άτυπη, καταρχήν, διαδικασία, με εκούσιο και εμπιστευτικό χαρακτήρα, επικεντρωμένη να δώσει λύση σε μία διαφορά που υφίσταται στο παρόν αλλά με διαχρονικά οφέλη στο μέλλον για τους εμπλεκόμενους. Σκοπός είναι η ανάπτυξη υγιούς οργανωσιακού περιβάλλοντος και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο.

H Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο  δεν αντιμετωπίζει περιπτώσεις εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας, ατομικών ή συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά επικεντρώνεται στη αποκατάσταση διαπροσωπικών συναδελφικών σχέσεων στον χώρο εργασίας, στην συνεργασία και σε win-win προσεγγίσεις και λύσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Β. Η Διαμεσολάβηση ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης εργασιακών διαφορών (Employment Mediation)  διέπεται από το ν. 3898/2010 και αναφέρεται σε ένα νέο θεσμό που αξιοποιεί τα εργαλεία της Διαμεσολάβησης, για την αποφυγή της δικαστικής εμπλοκής των μερών σε μια υπαρκτή, ήδη γεννηθείσα διαφορά, που, μεταξύ άλλων, μπορεί να ενέχει στοιχεία διαφωνίας περί την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Η διαμεσολάβηση αυτή, η οποία μπορεί να ξεκινήσει είτε πριν, είτε μετά από την υπαγωγή της διαφοράς στο Δικαστήριο και να καταλήξει σε κατάρτιση κοινά αποδεκτής από τα μέρη συμφωνίας αρχίζει συνήθως με μια κοινή συνάντηση. Τα μέρη, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη διαφορά. Η κοινή συνάντηση ακολουθείται από χωριστές συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και κάθε μέρους. Αυτό επιτρέπει σε κάθε πλευρά να εξηγήσει εμπιστευτικά τη θέση και τους στόχους της για τη διαμεσολάβηση.

Η  συμφωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών στο τέλος της διαμεσολάβησης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τα μέρη. Το συμφωνητικό μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο ό,τι συμφωνήθηκε για τη χρηματική αποζημίωση (αν υπάρχει) αλλά, για παράδειγμα, και πρόβλεψη για μελλοντικές σχέσεις, ένα πιθανό νέο συμβόλαιο με νέους όρους κ.λπ.

Scroll to top
Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης