Σχετικά

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ) συστάθηκε το έτος 2016 από την ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εργασιακών θεμάτων – εντός και εκτός της επιχείρησης.

Την ανάγκη αυτή αφουγκράστηκαν πρόσωπά με εμπειρία και εξειδίκευση στην εναλλακτική επίλυση διαφορών με συνεργατικό πνεύμα, και συγκεκριμένα:

  • Το Ελληνικό Παραρτήματος του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance Professionals Association – EAPA που διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και κύρος στην πρόληψη διαφορών και στην προώθηση λύσεων στο Εργασιακό Χώρο,
  • Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, επιχειρηματικό σωματείο από το 1922, που πρώτο προέβλεψε την ανάγκη για επίλυση των διαφορών εκτός των δικαστηρίων και δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας το 2006

Το ΕλλΚεΔ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία και στοχεύει:

  • στη διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών μεθόδων και τεχνικών της διαμεσολάβησης στην Εργασία (συμπεριλαμβάνοντας τη  Διαμεσολάβηση σε Εργασιακά και Εργατικά θέματα – Workplace & Employment Mediation)
  • στη διαχείρηση των συγκρούσεων στην εργασία
  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών που δρουν στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στο ΕλλΚεΔ συνέπραξαν με απόλυτη επιτυχία και προσήλωση στους κοινούς στόχους:

(α) Το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance Professionals Association – EAPA, o επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τον τομέα των ΕΑΡ στην Ελλάδα,  είναι Μέλος του διεθνούς Συλλόγου ΕΑΡΑ και ενδεικτικά στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση & εξειδίκευση στον τομέα της προαγωγής ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στην υλοποίηση δράσεων & προγραμμάτων με σκοπό την αξιολόγηση & πρόληψη ψυχοκοινωνικών ρίσκων στον εργασιακό χώρο.

(β) ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ που μέσω του  Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας αποτελεί τον πρώτο φορέα που ασχολήθηκε με τη διαμεσολάβηση, προωθώντας το θεσμό ήδη από το έτος 2006. Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και μέλη έμπειρους επαγγελματίες – πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, προώθησε εξαρχής αφενός μεν λύσεις στον επιχειρηματικό κόσμο για τη σταδιακή θεμελίωση και ανάπτυξη επιχειρησιακής κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών συμβάλλοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, αφετέρου δε επιλογές στον πολίτη, στην οικογένεια και στην κοινότητα για φιλική επίλυση διαφωνιών με συνεργατικές (win-win) λύσεις.

Scroll to top
Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης