Αρχική Σελίδα

Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης

Η επιλογή της διαμεσολάβησης στον  Εργασιακό Χώρο προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Τα μέρη συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία

Ευέλικτη, γρήγορη και εμπιστευτική διαδικασία

Χαμηλό κόστος

Πρόληψη κλιμάκωσης της διαφοράς και πρόκλησης περαιτέρω συγκρούσεων

Ο Διαμεσολαβητής

Είναι θεμελιώδες ότι η διαμεσολάβηση «αφήνει» την εξουσία της απόφασης καθαρά στα μέρη. Ο Διαμεσολαβητής, μεταξύ πολλών άλλων:

  • διασφαλίζει τον ήρεμο και πολιτισμένο χαρακτήρα της συζήτησης, με τη σωστή «χρήση» της γλώσσας του σώματος και των εκφραστικών του μέσων
  • ακούει «ενεργά» και κατανοεί τις εκατέρωθεν θέσεις,
  • οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης,
  • τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας και τους κανόνες Δεοντολογίας που εφαρμόζονται διεθνώς και
  • διευκολύνει στην εύρεση κατάλληλων, αποδοτικών και κοινά αποδεκτών λύσεων.
Scroll to top
Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης